RSS

 

Dragi ti­neri și nu numai, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucuria de a vă in­vită să participați spre finalul acestui an, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 26-30 decembrie 2018, la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, sub ge­ne­ri­cul:

”CE-ȚI MAI LIPSEȘTE?”

Motto: “Isus S-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: „Îți lipsește un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-Mă.” Marcu 10:21

“Hristos a privit fața tânărului, parcă citindu-i viața și cercetându-i caracterul. L-a iubit și a dorit să-i dea pacea, harul și bucuria care puteau să-i schimbe cu totul caracterul. „Îți lipsește un lucru”, a zis El… Hristos era atras către acest tânăr. El știa că este sincer în afirmația lui: „Toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea”. Mântuitorul dorea să-i ofere acea putere de discernământ care să-l facă în stare să-și vadă nevoia de consacrare a inimii și de bunătate creștină. Dorea mult să vadă în el o inimă umilă și zdrobită, conștientă că iubirea cea mai mare I se cuvine lui Dumnezeu, să-l vadă ascunzându-și lipsa în desăvârșirea lui Hristos. Dacă s-ar fi așezat sub călăuzirea lui Hristos, ar fi devenit o putere spre bine… Dacă ar fi ales partea aceasta, cât de deosebit ar fi fost viitorul lui!…  Numai un lucru îi lipsea, dar acesta era un principiu vital. El avea nevoie de iubirea lui Dumnezeu în suflet. Dacă golul acesta nu era umplut, era fatal pentru el; întreaga lui ființă avea să se schimbe în rău… Dar eul trebuia înfrânt; voința sa trebuia pusă sub conducerea lui Hristos.” (Hristos Lumina Lumii p.519)

Te in­vi­tăm cu toată căl­dura la această ta­bără unde vei putea descoperii lucrurile care iți lipsesc și modul în care Dumnezeu vrea să îți ofere în dar tot ceea ce este spre binele tău veșnic. Deasemenea  te vei bu­cura de o păr­tă­șie spe­cială cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi sub călăuzirea lui Dumnezeu. Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să fie re­văr­sat într-un mod îm­bel­șu­gat în ca­drul aces­tei ta­bere și în viata ta, iar inima fi­e­că­ruia să fie pre­gă­tită pen­tru a primi cu bu­cu­rie me­sa­jul Cuvântului. Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să par­ti­cipe.

Din pro­gram:

  • Prezentări: pe tema in­spi­rată din ge­ne­ric
  • Grupuri de dis­cu­ţii, cer­curi de ru­gă­ciune
  • Program de la­udă: Imnul ta­be­rei, cân­tări, po­e­zii, ex­pe­rienţe, etc.
  • Drumeţii şi alte ac­ti­vi­tăţi re­cre­a­tive, în func­tie de con­di­ți­ile me­teo etc;

Dacă aveți vreo pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți or­ga­ni­za­to­ri­lor.

Preţul ca­ză­rii şi al me­sei este următorul:

  • gratuit la copiii de până la 7 ani
  • între 7-14 ani 50 lei/zi cazare și masa
  • peste 14 ani 70 lei/zi cazare și masa

Pen­tru o gestionare eficientă a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achitați ba­nii în fe­lul ur­mă­tor:

  1. Jumătate din totalul sumei îi veţi de­pune când in­ten­țio­nați să fa­ceți re­zer­va­rea la unul dintre ur­mă­toa­rele con­turi ban­care:

RO17BTRLRONCRT0121787701- BT – Ghiță Ulici

RO19INGB0000999900816242 — ING- Cristian Paulescu

  1. Restul  în func­ție de nu­mă­rul de zile re­zer­vate, îi veţi achita la so­si­rea în ta­bără.

Rezervarea va fi luată în considerare doar după ce se va achita avansul în cont. Pentru cei care do­resc să fie ca­zati la Campus, do­rim să vă trans­mi­tem că re­zer­va­rea se face pen­tru mi­nim 3 zile. Cazarea se va face de miercuri 26 decembrie 2018, în­ce­pând cu orele 12:00.

Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adresa pentru mai multe detalii și în­scri­ere în li­mita locuri­lor dis­po­ni­bile, la unul dintre nu­me­rele de te­le­fon: 0720100094 – Ghiță Ulici, 0767276582 – Cristian Paulescu

De retinut:

Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toate as­pec­tele. De aceea cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o inimă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toate să se facă în chip cuviincios și cu rânduială.” 1 Corinteni 14:40

– Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să dor­mim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5-10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor di­vine și să păs­trăm li­niș­tea atât pe co­ri­doare cât și în sală. Va fi in­ter­zisă pre­zenţa în altă ca­meră (de­cât cea în care s-a fă­cut re­partiza­rea fi­e­ca­ruia) după ora stin­ge­rii.

– Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de rugăciune, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă, repetitii orchestra și cor, etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive, ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în pro­gram.

– Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cântări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se pot face odată cu înscri­e­rea la tabără sau din prima zi a ta­be­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru slava lui Dumnezeu pe toată pe­ri­oada ta­be­rei. Avem de ase­me­nea ru­gă­min­tea ca toți cei ce cântă la un in­stru­ment mu­zi­cal por­ta­bil, să le lu­ați cu voi de­o­a­rece va exista o orchestră a ta­be­rei, si se va acorda un timp special pentru repetitii.

– Cazarea nu se va face în tim­pul zi­lei de Sabat, pen­tru aceasta, cei care plănu­iesc să ajungă vi­neri după ami­ază, vă rugăm sa ajungeți în timp optim, înainte de începerea Sabatului care va fi la 16:43 . De ase­me­nea, pen­tru mo­tive de si­gu­ranță a par­ti­ci­pan­ți­lor, vă anun­țăm că por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre orele 00:00 – 6:00 pe toata du­rata ta­be­rei.

– Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și Spiritului Profetic.

– Este interzisă păstrarea sau utilizarea în  incinta Campusului a materialelor explozibile (petarde, artificii, etc)

– Deasemenea va fi interzisă folosirea sau păstrarea în incinta Campusului a produselor ce conțin : alcool, cofeină,tutun.

– Organizatorii împreună cu administrația campusului își rezervă dreptul de a lua anumite decizii, dacă o anumită persoană în mod voit și repetat încalcă principiile după care funcționează această tabără.

– Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că odată ce ați ales să par­ti­ci­pați la această ta­bără v-ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pectați aceste puncte mențio­nate mai sus și cu fap­tul că fi­e­care se va com­porta co­res­punzător pen­tru a avea o părtășie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu.

În pri­vinţa pro­gra­mu­lui vom re­veni şi cu alte deta­lii în timp util.

                                                                                 Vă aş­tep­tăm cu drag!!!